Väčšina z nás ovláda základné pravidlá správania sa na diaľniciach a rýchlostných cestách, ale ako sa hovorí, opakovanie je matkou múdrosti, tak si niektoré pripomeňme.

Rýchlosť jazdy

Maximálnu povolenú rýchlosť si iste dobre pamätáte, je to 130 km/h a 90 km/h v obci, pokiaľ nie je dopravnou značkou stanovené inak. Ako to však je s minimálnou povolenou rýchlosťou na diaľniciach? Vodič motorového vozidla smie na diaľnici jazdiť rýchlosťou najmenej 80 km/h. V úseku diaľnice, ktorý prechádza obcou, smie jazdiť rýchlosťou najmenej 65 km/h. Táto minimálna rýchlosť sa však nevzťahuje na vodiča vtedy, ak vchádza na diaľnicu alebo z nej vychádza, pri súbežnej jazde alebo ak je to nevyhnutné z hľadiska bezpečnosti jazdy. V prípade, že dôjde k poruche vozidla a toto nemôže dosiahnuť stanovenú minimálnu rýchlosť, vodič je povinný opustiť diaľnicu na najbližšom výjazde alebo odstaviť ho na parkovisku, ak sa toto nachádza pred výjazdom.

Súbežná jazda

Ak je premávka na diaľnici hustá a utvoria sa v jednom smere jazdy súvislé kolóny, v ktorých vodič motorového vozidla môže jazdiť len takou rýchlosťou, ktorá závisí od rýchlosti vozidiel pred ním, vozidlá môžu ísť súbežne vedľa seba. V takomto prípade sa nejedná o predchádzanie, ak sú vozidlá v jednom z jazdných pruhov rýchlejšie. Pokiaľ sa pri súbežnej jazde vyskytne v niektorom z jazdných pruhov prekážka, vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu je povinný vodičovi v jazdnom pruhu s prekážkou umožniť jej obídenie, ak ten dáva znamenie.

Jazda v pruhoch

Mimo obce na ceste s dvoma a viacerými jazdnými pruhmi v jednom smere sa jazdí v pravom jazdnom pruhu. V ostatných jazdných pruhoch sa jazdí len počas obchádzania, predchádzania alebo odbočovania.

Dávanie prednosti v jazde

Na ceste s troma jazdnými pruhmi v jednom smere jazdy je vodič, ktorý prechádza z ľavého jazdného pruhu do stredného, povinný dať prednosť v jazde vodičovi prechádzajúcemu do stredného jazdného pruhu z pravého pruhu. V prípade, že sa zbiehajú dva jazdné pruhy do jedného a nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný, vodič idúci v ľavom jazdnom pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi v pravom jazdnom pruhu. Situácia sa mení, ak ide o striedavé radenie upravené dopravnou značnou.

Predchádzanie

Predchádza sa vždy vľavo. Vpravo je možné predchádzať jedine vtedy, ak predchádzané vozidlo mení smer jazdy vľavo a ak už nie je pochybnosť o ďalšom smere jazdy. Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje do druhého jazdného pruhu, nesmie ohroziť vodičov jazdiacich za ním a taktiež nesmie ohroziť vodiča vozidla, pred ktorého sa po predídení zaraďuje. Vodič predchádzaného vozidla nesmie zvyšovať rýchlosť jazdy a ani inak brániť predchádzaniu. V obci sa za predchádzanie nepovažuje, ak vozidlá v jednom pruhu idú rýchlejšie ako v inom jazdnom pruhu.

Bezpečná vzdialenosť

Vodič motorového vozidla je povinný dodržiavať od vozidla idúceho pred ním bezpečnú vzdialenosť, t.j. minimálne taká vzdialenosť, ktorú vozidlo prejde za dve sekundy. Vozidlá kategórie M3, N2 a N3 musia dodržať vzdialenosť, ktorú prejde za tri sekundy.

A ešte jedna rada na záver, jazdite slušne a ohľaduplne, aby ste neohrozovali ostatných účastníkov cestnej premávky.

Zdroj: auto.pravda.sk

Foto: vcars.co.uk