Chystáte sa do vlastného? Stavba domu so sebou prináša najprv množstvo starostí a vybavovania. Ak prejdete levelom nepríjemných „papierovačiek”, potom prichádza na rad samotné stavenisko a jeho príprava. So zaobstaraním potrebných „mašín” vám pomôže požičovňa stavebných strojov.

Rozsah stavebného pozemku určuje projekt a delí sa na časť určenú na zastavanie a časť potrebnú na staveniskovú prevádzku. Stavenisko zahŕňa stavebný pozemok, prípadne aj chodník či susedný pozemok. Ako konkrétne postupovať pri jeho príprave?

1. Najprv si vybavte tieto dokumenty a právne záležitosti:

  • list vlastníctva
  • preskúmajte, či sa na pozemku nenachádzajú vecné bremená, prípadne či sú doriešené vlastnícke vzťahy
  • potvrdenia o existencii jestvujúcich sietí
  • dokumenty pre územné a stavebné rozhodnutie
  • stanovisko samotnej obce k výstavbe danej nehnuteľnosti
  • Často sú potrebné aj stanovisko k zriadeniu vjazdu na samotný pozemok, vyjadrenie obvodného úradu k odpadovému hospodárstvu, vyjadrenie pamiatkového úradu.

Presný zoznam potrebných dokumentov vám vysvetlí poverený pracovník na miestnom úrade.

2. Informačná tabuľa

Pri akejkoľvek stavbe je potrebné umiestniť na oplotenie informačnú tabuľu s označením stavby, menom stavebníka, názvom firmy realizujúcej stavbu, číslom rozhodnutia, informáciou – kto a kedy stavbu povolil, menom zodpovedného stavbyvedúceho či dozorcu, termínom začatia a ukončenia stavby.

3. Vyčistenie plochy

Z celej plochy staveniska zlikvidujte porasty, odhrňte ornicu v hrúbke 20 až 50 cm a vyvezte ju na skládku. Avšak, ak plánujete odstrániť aj stromy, budete potrebovať špeciálne povolenie. Pokiaľ chcete niektoré zachovať, oploťte ich.

4. Hranice pozemku

Hranice pozemku vytýči geodet na základe projektovej dokumentácie. Cena sa pohybuje približne od 162 do 228 EUR za 100 m dĺžky. Na záver vystaví vytyčovací protokol, potrebný ku kolaudácii. Takéto vytýčenie vytvára stavebný základ.

Rohové body a obrysy výkopov sa zabezpečujú tzv. lavičkami (drevené konštrukcie z dvoch-troch stĺpikov zarazených do terénu). Tie postačia pre prácu strojov a geodet ich vyznačí v teréne vápennými čiarami. Po vyhĺbení výkopov sa objekt vytýči presne. Vytýčenie stavby zodpovedá cene približne 18 – 36 EUR za jeden bod.

5. Oplotenie staveniska/pozemku

Stavenisko treba aspoň dočasne oplotiť po celom obvode, aby susedné pozemky a nehnuteľnosti neboli ohrozené stavebnou činnosťou. Takisto pre zabránenie vstupu cudzích osôb.

Výška oplotenia v zastavanej časti obce musí byť aspoň 1,8 m. Nosné stĺpiky zvoľte drevené, oceľové alebo oceľobetónové, pričom by mali byť od seba vzdialené asi 30 m. Pletivo môže byť drôtené, z drevených dosák, vlnitého plechu, nepriehľadnej sieťoviny, či prefabrikátov. Brány do ohradených priestorov väčšinou zodpovedajú šírke 100 cm pre pracovníkov a 400 cm pre vozidlá, pričom by mali byť ľahko otvárateľné a uzamykateľné.

6. Príjazdová komunikácia

Pred začiatkom stavby je potrebné vytvoriť dostatočne pevnú príjazdovú cestu. Môže byť zemná, spevnená drevenými fošňami alebo guľatinou, štrková. Pozor, jej zriadenie a napojenie na verejnú komunikáciu musí spĺňať požiadavky cestnej premávky!

7. Prívod vody a elektriny

Prívod vody a elektrickej energie na stavenisko musí byť legálny a z vhodného prípojného miesta. Mali by ste ho zriadiť na hranici staveniska, kde umiestniť aj meracie zariadenia. Cena za staveniskovú rozvodnú skriňu je približne 481 EUR, cena prenájmu od 36 EUR za mesiac.

8. Zariadenie staveniska

Medzi takého zariadenia patrí mobilné WC, sklad na drobný stavebný materiál a náradie, rozvody elektriny a vody s trojfázovým nízkym napätím – 400/230 V.

9. Prenájom strojov

Bez strojov to nepôjde, to si isto uvedomujete. No nemusíte mať hlavu v smútku, že vás táto položka vyjde príliš draho. Požičovňa stavebných strojov je pomerne lacným riešením. Z nej sa vám isto zíde nejaký ten nakladač, minibager či elektrocentrála. Tento základ nesmie chýbať na žiadnej stavbe.